Các khóa học đã đăng ký

Học bổng

Saint Louis University


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
9-12 tháng


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 5.0 / TOEFL iBT 68


HỌC PHÍ
$44,015USD/năm

Suffolk University


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
9-12 tháng


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 5.0 / TOEFL iBT 68


HỌC PHÍ
$39,960USD/năm

Washington State University


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
9-12 tháng


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 5.0 / TOEFL iBT 68


HỌC PHÍ
$28,700USD/năm

DePaul University


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
4 năm


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 6.5 / TOEFL iBT 80


HỌC PHÍ
$38,410/năm

University of Hartford


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
4 năm


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 6.0 / TOEFL iBT 76


HỌC PHÍ
$38,910/năm

Stamford Int'l University


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
39 tháng


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 6.0 / TOEFL iBT 78


HỌC PHÍ
$4.662-6.060/năm