Các khóa học đã đăng ký

Học bổng

Uni of Alabama Birmingham


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
9-12 tháng


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 5.0 / TOEFL iBT 68


HỌC PHÍ
$24,400USD/năm

Colorado State University


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
9-12 tháng


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 5.0 / TOEFL iBT 68


HỌC PHÍ
$32.190USD/năm

Drew University


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
9-12 tháng


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 5.0 / TOEFL iBT 68


HỌC PHÍ
$39,500USD/năm

Florida Int'l University


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
9-12 tháng


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 5.0 / TOEFL iBT 68


HỌC PHÍ
$22.600USD/năm

George Mason University


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
9-12 tháng


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 5.0 / TOEFL iBT 68


HỌC PHÍ
$36,800USD/năm

Oregon State University


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
9-12 tháng


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 5.0 / TOEFL iBT 68


HỌC PHÍ
$23,690USD/năm