Các khóa học đã đăng ký

Khóa học THPT

Toronto District School Board


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
1-4 năm


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
Tiếng Anh


HỌC PHÍ TRUNG BÌNH
CAD13.000-14.500/năm

Blyth Academy


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
1-4 năm


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
Tiếng Anh


HỌC PHÍ TRUNG BÌNH
CAD18.975-21.575/năm

The Erindale Academy


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
1-4 năm


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
Tiếng Anh


HỌC PHÍ TRUNG BÌNH
CAD15.000-38.500/năm

Toronto Central Academy


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
1-4 năm


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
Tiếng Anh


HỌC PHÍ TRUNG BÌNH
CAD18.500-28.500/năm