Các khóa học đã đăng ký

Khóa học luyện thi

BEYOND Test Prep


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
64+64 giờ


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS Foundation


HỌC PHÍ
3.840.000 VNĐ

BEYOND Test Prep


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
64+64 giờ


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 5.5


HỌC PHÍ
3.840.000 VNĐ

BEYOND Test Prep


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
64+64 giờ


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 6.5


HỌC PHÍ
3.840.000 VNĐ

BEYOND Test Prep


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
60+30 giờ


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
CEF LEVEL A2


HỌC PHÍ
3.600.000 VNĐ

BEYOND Test Prep


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
68+68 giờ


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 5.5


HỌC PHÍ
15.300.000 VNĐ

BEYOND Test Prep


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
68+68 giờ


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 6.0


HỌC PHÍ
15.300.000 VNĐ