Các khóa học đã đăng ký

Khóa học Chứng chỉ

UCLA Extension


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
9 tháng


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 7.0 / TOEFL iBT 100


HỌC PHÍ
$8.400/toàn khóa học

UCLA Extension


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
9 tháng


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 6.5 / TOEFL iBT 87


HỌC PHÍ
$8.400/toàn khóa học

UCLA Extension


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
9 tháng


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 6.5 / TOEFL iBT 87


HỌC PHÍ
$8.400/toàn khóa học

UCLA Extension


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
12 tháng


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 6.5 / TOEFL iBT 87


HỌC PHÍ
$7.750/toàn khóa học

UCLA Extension


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
9 tháng


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 6.5 / TOEFL iBT 87


HỌC PHÍ
$9.035/toàn khóa học

UCLA Extension


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
9 tháng


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 6.5 / TOEFL iBT 87


HỌC PHÍ
$6.950/toàn khóa học