Các khóa học đã đăng ký

Khóa học Chứng chỉ sau đại học

UCSC Silicon Valley


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
9 tháng


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 6.5 / TOEFL iBT 80


HỌC PHÍ
$12,000

UCLA Extension


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
36 tháng


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 7.0 / TOEFL iBT 100


HỌC PHÍ
$32.100/toàn khóa học

UCSB Extension


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
6 tháng


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 6.5 / TOEFL iBT 80


HỌC PHÍ
$7.010/toàn khóa học

UCSC Silicon Valley


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
9 tháng


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 6.5 / TOEFL iBT 80


HỌC PHÍ
$12,000

UCSB Extension


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
6 tháng


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 6.5 / TOEFL iBT 80


HỌC PHÍ
$8.640/toàn khóa học

UCSC Silicon Valley


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
9 tháng


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 6.5 / TOEFL iBT 80


HỌC PHÍ
$14,000