Các khóa học đã đăng ký

Khóa học Chứng chỉ

UCLA Extension


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
9 tháng


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 7.0 / TOEFL iBT 100


HỌC PHÍ
$5.500/toàn khóa học

UCLA Extension


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
12 tháng


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 6.5 / TOEFL iBT 87


HỌC PHÍ
$9.150/toàn khóa học

UCLA Extension


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
15 tháng


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 6.5 / TOEFL iBT 87


HỌC PHÍ
$9.550/toàn khóa học

UCLA Extension


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
12 tháng


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 6.5 / TOEFL iBT 87


HỌC PHÍ
$9.150/toàn khóa học

UCLA Extension


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
9 tháng


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 6.5 / TOEFL iBT 87


HỌC PHÍ
$7.000/toàn khóa học

UCLA Extension


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
12 tháng


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 6.5 / TOEFL iBT 83


HỌC PHÍ
$15.500/toàn khóa học