Các khóa học đã đăng ký

Khóa học Cao đẳng

Centennial Colelge


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
1-3 năm


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 6.0 - 7.0


HỌC PHÍ TRUNG BÌNH
CAD14.000-18.000/năm

Durham Colelge


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
1-3 năm


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 6.0 - 7.0


HỌC PHÍ TRUNG BÌNH
CAD15,000/năm

Fanshawe Colelge


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
1-4 năm


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 6.0 - 7.0


HỌC PHÍ TRUNG BÌNH
CAD15.000-33.000/năm

Fleming Colelge


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
1-4 năm


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 6.0 - 7.0


HỌC PHÍ TRUNG BÌNH
CAD15.000-20.000/năm

George Brown Colelge


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
1-3 năm


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 6.0 - 6.5


HỌC PHÍ TRUNG BÌNH
CAD12.880-16.500/năm

Humber Colelge


THỜI GIAN ĐÀO TẠO
1-4 năm


YÊU CẦU NGÔN NGỮ
IELTS 5.5 - 6.5


HỌC PHÍ TRUNG BÌNH
CAD9.300-23.500/năm