Các khóa học đã đăng ký

Chủ đề bài luận Common App 2018-2019

Khác với các mùa tuyển sinh trước, ở mùa tuyển sinh 2018-2019 này Common Application đã công bố các chủ đề bài luận chung ngay từ tháng 1/2018. Chủ đề của mùa tuyển sinh 2018-2019 này không thay đổi so với mùa tuyển sinh 2017-2018.

2018-2019 Common Application Essay Prompts

1. Some students have a background, identity, interest, or talent that is so meaningful they believe their application would be incomplete without it. If this sounds like you, then please share your story.

Tạm dịch: Một số học sinh có nền tảng văn hóa, xuất phát điểm, sở thích hay năng khiếu vượt trội có ý nghĩa với bản thân đến mức khiến họ tin rằng hồ sơ xin học sẽ không đầy đủ nếu không nói tới những điều đó. Nếu bạn cũng cảm thấy như vậy, xin hãy chia sẻ câu chuyện của bạn.

2. The lessons we take from obstacles we encounter can be fundamental to later success. Recount a time when you faced a challenge, setback, or failure. How did it affect you, and what did you learn from the experience?

Tạm dịch: Những bài học chúng ta đúc rút được từ những khó khăn có thể là những mấu chốt để có được thành công sau này. Hãy hồi tưởng lại quãng thời gian bạn phải đối mặt với một thử thách, một trở lực hoặc trải qua thất bại. Việc này đã ảnh hưởng thế nào đến bạn và bạn đã rút ra được bài học gì từ đó?

3. Reflect on a time when you questioned or challenged a belief or idea. What prompted your thinking? What was the outcome?

Tạm dịch: Hãy chia sẻ quãng thời gian bạn từng nghi ngờ một niềm tin hay một ý tưởng nào đó. Điều gì thôi thúc bạn có suy nghĩ như vậy? Và kết quả ra sao?

4. Describe a problem you’ve solved or a problem you’d like to solve. It can be an intellectual challenge, a research query, an ethical dilemma – anything that is of personal importance, no matter the scale. Explain its significance to you and what steps you took or could be taken to identify a solution.

Tạm dịch: Hãy mô tả một vấn đề bạn đã hoặc muốn giải quyết. Vấn đề đó có thể là một thử thách trong học tập, một câu hỏi nghiên cứu hay một sự trăn trở có tính đạo đức- bất cứ điều gì mà cá nhân bạn coi trọng, không giới hạn phạm vi. Hãy cho biết ảnh hướng của nó tới bạn và bạn đã làm gì hoặc có thể sẽ làm gì để tìm ra giải pháp.

5. Discuss an accomplishment, event, or realization that sparked a period of personal growth and a new understanding of yourself or others.

Tạm dịch: Hãy thảo luận về một thành tích, sự kiện hoặc sự thay đổi trong nhận thức đánh dấu sự trưởng thành của bạn và gợi mở cho bạn một góc nhìn mới về bản thân hoặc người khác.

6. Describe a topic, idea, or concept you find so engaging that it makes you lose all track of time. Why does it captivate you? What or who do you turn to when you want to learn more?

Tạm dịch: Hãy mô tả một chủ đề, ý tưởng hoặc khái niệm khiến bạn thích thú đến mức giành tất cả thời gian cho điều đó. Tại sao bạn lại thích đến vậy? Bạn muốn tìm đến ai hay điều gì để tìm hiểu thêm về điều đó?

7. Share an essay on any topic of your choice. It can be one you’ve already written, one that responds to a different prompt, or one of your own design.

Tạm dịch: Chia sẻ một bài luận về bất cứ chủ đề nào bạn tự chọn. Bài luận đó có thể xoay quanh những gì bạn đã từng viết, hoặc phản ánh một vấn đề nào đó đang diễn ra xung quanh bạn, hoặc một chủ đề do bạn tự nghĩ ra.

Số lượng từ trong mỗi bài luận vẫn được giữ nguyên tối đa 650 từ.

Chủ đề luận được dùng cho mùa tuyển sinh 2017-2018 (cho tới 5/1/2018) là "Discuss an accomplishment, event, or realization that sparked a period of personal growth..." (23.6%), tiếp theo là "the topic of your choice" (22.5%), và "Some students have a background, identity, interest, or talent that is so meaningful..." (21.4%).

Nguồn: CommonApp

Mới hơn